• เป็นวิชาที่ศึกษาความหมายและแนวคิดทางการตลาด ภาพรวมขององค์ประกอบของระบบงานทางการตลาดทั้งความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางการตลาด องค์ประกอบของตลาด รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเน้นการศึกษากลยุทธ์ในการกำหนดนโยบายทางด้านการตลาด ว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

Skip Navigation

Navigation